6-66 copolymerization nylon + polyethylene alloy grass trimmer cord

6-66 copolymerization nylon + polyethylene alloy grass trimmer cord